سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تاثیردین در جامعه

امروز خرابی اوضاع و فساد اجتماعی ایران بجائی‌ رسیده که احدی انکار آن‌را نتواند کرد و از هر طرف شکایت‌ مردم بلند شده و پیشنهادات اصلاحی است که در جرائد مندرج‌ میشود متاسفانه مثل اینکه تعمدی در کار بوده در میان اینهمه‌ پیشنهادات اشاره باصل منشاء فساد نبوده و اگر هم بوده باشد در اصلاح آن راه خطا و اشتباه ارائه داده میشود در حالیکه‌ بر احدی پوشیده نیست که منشاء اینهمه فساد عدم متابعت افراد بقوانین جاریه بوده و بس بدیهی است هر قانونیکه مورد احترام افراد جامعه واقع نگردد و اکثریت ملت وجدانا خود را موظف‌ بمتابعت آن نداند جریان صحیحی پیدا نکرده جز افساد اخلاق‌ افراد نتیجه دیگری نخواهد بخشید و متابعت افراد بر قانون‌ متصور نمیشود مگر در صورتیکه قوانین موضوعه منطبق با مقررات دینی اجتماع بوده تا روح ایمان یگانه عامل مؤثر در اجرای آن بشود و چون مذهب اکثریت ملت ایران مذهب‌ تشییع میباشد وجدانا خود را تنها در مقابل قوانین مذهبی‌ مسئول دانسته و بدستوراتی تبعیت خواهد کرد که از ناحیه رؤسای‌ مذهبی صادر و بنام احکام دینی ماموریه بوده باشد چنانچه‌ قضیه آذربایجان یگانه شاهد قوی بر صدق این مطلب میباشد و تنها عاملیکه توانست مدت یکسال در مقابل آنهمه فشار و تبلیغات مضره مردم را از همکاری با خائنین و تمایل باجانب‌ ممانعت بنماید روح دیانت و ایمان بود و بس آری روح دیانت‌ بود که کارگر را وادار میکرد بگرسنه ماندن عیال و اولادش‌ حاضر شده و کارت عضویت شورای متحده را قبول ننماید روح دیانت بود که مردم را حاضر میکرد از داروندار خود صرفنظر کرده و از موطن اصلی خود آواره شده و دست اتحاد بطرف دشمنان دین و مملکت دراز نکند پس کسانیکه حقیقتا هوای اصلاح جامعه را در سر داشته و راستی مایل به ترقی کشور میباشند باید برای همیشه سعی نمایند اولا روح دیانت و ایمان‌ مرد مرا تقویت نموده ثانیا قوانی جاریه را با جلب موافقت‌ رؤسای مذهبی و مراجع دینی منطبق با مقررات اسلامی بنمایند تا کلیه افراد بمقتضای روح دیانت وجدانا خود را در اجرای‌ آن موظف و مسئول دانسته و بحکم امر بمعروف و نهی از منکر عموم متدینین بلکه هر فردفرد ملت بازرس اعمال یکدیگر بوده باشند و بدیهی است برای تامین این نظر راه سهل و ساده موجود است که مؤسسین صدر مشروطیت آنرا پیش‌بینی‌ نموده و اصل دوم متمم قانون اساسی قرار داده‌اند پس بطوریکه‌ تقاضاهای متعدد و مکرری از طرف طبقات مختلفه بدولت رسیده‌ چنانچه اصل مزبور عملی گردد قسمت مهمی از اصلاحات داخلی‌ بالطبع عملی خواهد شد.) قدیر، محمد،نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری » آیین اسلام » 8 آبان 1326 – شماره 180)[ چهارشنبه 93/8/21 ] [ 6:39 عصر ] [ alimataji ]

لینک های ویژه

دیگر امکانات


بازدید امروز: 16
بازدید دیروز: 79
کل بازدیدها: 700623