سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بررسی اولویت های سرمایه گذاری آموزشی برای سطوح مختلف سازمانی

موضوع تحقیق:بررسی اولویت های سرمایه گذاری آموزشی برای سطوح مختلف سازمانی

شماره تحقیق:628

لینک دانلود

 

لینک دانلود[ سه شنبه 92/10/24 ] [ 10:27 عصر ] [ alimataji ]

بررسی اولویت های سرمایه گذاری آموزشی برای سطوح مختلف سازمانی

 

مقدمه

به طور کلی، زمانی یک جامعه از نظر اقتصادی توسعه می یابدکه تحولی عمیق و جدی در دانش علمی، فنی و مهارتهای خود به وجود آورد. 

از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد این تحول، حاآم آردن روح علمی بر جامعه و به آارگیری توان جامعه در جهت تقویت سرمایه انسانی و محور قرار دادن نظام آموزش و تأآید بر آیفیت و سازگاری نظام آموزشی با نیازهای توسعه اقتصادی استبا توجه به این امر و نیز براساس شناخت اهمیت سهم آموزش در رشد و توسعه اقتصادی، اقتصاددانان و برنام هریزان توسعه اقتصادی به مبانی تخصیص منابع در بخش آموزش توجه خاصی آرده و سعی بر ابداع روشهای نو و الگوهای اقتصادی برای تخصیص منابع در نظام آموزش داشته اندبرنامه ریزی آموزشی به طور وسیعی به عنوان وسیله ای برای تخصیص آارای منابع برای اهداف آموزش شناخته شده است. 

مبانی نظری

آموزش مانند دیگر انواع سرمایه گذاری در سرمایه انسانی 1 می تواند به توسعه اقتصادی آمک آند وهمانند سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی 2 نظیر حمل و نقل، ارتباطات، نیرو و آبیاری، درآمدگروههای مختلف را افزایش دهد. این نظر آه سرمایه گذاری در سرمایه انسانی موجب افزایش رشداقتصادی می شود، در واقع به زمان آدام اسمیت و اقتصاددانان آلاسیک باز می گردد به گونه ای آهآنان تأآید زیادی بر اهمیت سرمایه گذاری در زمینه مهارتهای انسانی داشتنددر دهه 1960 ، شولتز ودنیسون ( 1963 و 1961 ) نشان دادند آه آموزش به طور مستقیم از طریق اصلاح مهارتها و ظرفیتهایتولیدی نیروی آار به رشد درآمد ملی آمک می آند انتخاب از میان روشهای مختلف سرمایه گذاریمنابع، هم برای دولتها و هم برای افراد، تا حدود زیادی به ارزیابی هزینه ها و منافع این سرمایهگذاری ها بستگی داردبدیهی است آه هر یک از انواع سرمایه گذاری ها با توجه به میزان هزینه هایلازم، منافع مورد انتظار، مقیاس زمانی هزینه ها و منافع و بالاخره، خطرهای احتمالی آنها، با یکدیگرتفاوت دارند.

تحلیل هزینه - فایده فنی است آه با استفاده از آن می توان این عوامل را به طور نظام یافته بهمنظور ارزیابی سودآوری هر نوع سرمایه گذاری مورد مقایسه قرارداد. زمانی یک سرمایه گذاری ازنظر فرد یا جامعه سودآور است آه منافع مورد انتظار آن از هزینه های مورد انتظار بیشتر باشد. یکیاز روشهای ساده برای نشان دادن ارتباط بین سطح تحصیلات و درآمد، تشکیل نمودارهای درآمد-سن است. روش دوم آن غالباً در مطالعات هزینه - فایده مورد استفاده قرار می گیرد کسب اطلاعاتدرآمدی از یک نمونه افراد تحصیل آرده و آارگران در سنین متفاوت در یک مقطع زمانی است(منبع سایتsid)

بررسی و محاسبه هزینه های آموزش

هزینه های آموزش به طور آلی به دو دسته تقسیم می شود1هزینه فردی2- هزینه اجتماعی

میزان منافع فردی آموزش را می توان تفاوت درآمد در هر سطح تحصیلی از سطح قبلی دانست ودرآمد پس از آسر مالیات را ملاک محاسبات قرار داد. عوامل متعددی در بالا بودن تقاضای آموزشنقش دارند، از جمله بهبود موقعیت اجتماعی، امکان ایجاد شغلهای متعدد علاوه بر شغل اصلی وامکان درآمد انتظاری بالاتربر این اساس، مشاهده می شود که عموماً بسیاری از افراد دارای مدرکتحصیلی دکتری در مؤسسات خصوصی در رد ههای امور مشاوره ای یا پروژه های تحقیقاتی یافعالیتهای آموزشی دیگر برای افزایش درآمدشان به آار مشغول اند و کسب درآمد از طریق مشاغلمختلف سبب کاهش بازدهی کاری خواهد شد(دکتر فرخنده جبل عاملیعضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 

 

 

 

 

 [ پنج شنبه 92/8/9 ] [ 10:40 عصر ] [ alimataji ]

لینک های ویژه

دیگر امکانات


بازدید امروز: 35
بازدید دیروز: 79
کل بازدیدها: 700642