سفارش تبلیغ
صبا ویژن

علی از زبان پیامبر

على علیه السلام از زبان پیامبر صلى الله علیه و آله

دوست داشتن امام على علیه السلام
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:

-
دوستى على گناهان را فرومى‏خورد همچنان که آتش هیمه را.

-
سر لوحه کارنامه مؤمن،دوستى على بنابى طالب است.
-
هر گاه خداوند عشق و دوستى على را در دل مؤمنى استوارسازد و با این حال قدمش بلغزد (خطایى از او سر زند) در روز قیامت قدمش را بر صراطاستوار نگه دارد.

دشمن داشتن امام على علیه السلام
پیامبر خدا صلىالله علیه و آله به على علیه السلام:

-
تو را جز مؤمن دوست ندارد و جز منافقدشمنت ندارد.

احادیث در این زمینه بسیار زیاد و بلکه متواترند.

امام على علیه السلام:اگر با این شمشیرم بر بینى مرد با ایمان زنم که مرادشمن گیرد،هرگز با من دشمنى نکند و اگر همه دنیا را به منافق دهم تا مرا دوستدارد،هیچگاه دوستم ندارد.و این از آن روست که قضا جارى گشت و بر زبان پیامبر امىگذشت که فرمود:اى على!مؤمن تو را دشمن ندارد و منافق دل به دوستى تو نسپارد.

على پیشواى نیکوکاران
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:

-
علىپیشواى نیکوکاران است و کشنده بدکاران،هر که او را یارى کند یارى شود و هر که ازیارى او دست‏شوید،بى‏یار ماند.

-
به على علیه السلام:آفرین و مرحبا بهسرور مسلمانان و پیشواى پرهیزگاران.

-
اى على!خداوند...دوست داشتنمستمندان را به تو بخشیده است،از این رو آنان به پیشوایى تو خرسندند و تو به داشتنپیروانى چون ایشان.

-
درباره على به من وحى شده که او سرورمسلمانان،پیشواى پرهیزگاران و رهبر رو سپیدان است.

على امام و پیشواىشماست
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:

-
آیا شما را به چیزى رهنمون شومکه تا هر گاه بر آن توافق کنید،  به هلاکت در نیفتید؟!همانا ولى شما خداوند وامامتان على بن ابى طالب است.پس،خیر خواه و مخلص او باشید و تصدیقش کنید.همانا اینمطلب را جبرئیل به من خبر داد.

-
همانا خداوند عز و جل درباره على بن ابىطالب به من سفارشى فرمود.گفتم:بار پروردگارا،آن را برایم روشن فرما.فرمود:بشنو!عرضکردم:گوش به فرمانم.فرمود:همانا على پرچم هدایت و پیشواى دوستان من و روشنایى (راه) کسانى است که مرا اطاعت کنند.او کلمه ‏اى است که با پرهیزگاران همراهش کردم.هر کهاو را دوست‏ بدارد مرا دوست داشته و هر که از او اطاعت کند از من اطاعت کرده است.

-
خداوند درباره على به من سفارشى فرمود.عرض کردم:بار خدایا!آن رابرایم توضیح بده.فرمود: گوش کن!عرض کردم:گوش مى‏کنم.فرمود:همانا على پرچم هدایت وپیشواى دوستان من است.این را به او بشارت ده.پس،على آمد و من به او بشارت دادم.

على جانشین من است
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:

-
اىبنى هاشم!همانا برادر من،وصى من و وزیر من و جانشین من در میان خانواده ‏ام على بنابى طالب است.او دین مرا مى‏پردازد و وعده‏ ام را به کار مى‏بندد.
-
جبرئیل نزد من آمد و گفت:اى محمد!پروردگارت[به تو درود مى‏فرستد و]مى‏گوید:هماناعلى بن ابى طالب وصى و جانشین تو در میان خانواده و امت تو مى‏باشد.

-
اشاره به على علیه السلام:این برادر و وصى و جانشین من در میان شماست.فرمانش رابشنوید و اطاعت کنید.

على وصى من است
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:

-
همانا وصى من،رازدار من و بهترین بازماندگانم و کسى که وعده‏ام را بهکار مى‏بندد و دینم را ادا مى‏کند على بن ابى طالب است.

-
هر پیامبروصى و وارثى دارد و على وصى و وارث من است.

ابن ابى الحدیدمى‏نویسد:بعد از رحلت پیامبر خدا صلى الله علیه و آله حضرت على به نام وصى رسولالله خوانده مى‏شد چون پیامبر مطالب و خواسته‏هاى خود را به او وصیت کرده بود.اصحابو هم باوران ما این مطلب راانکار نمى‏کنند اما مى‏گویند:این وصیت در زمینه خلافتنبوده بلکه درباره بسیارى از امور و مسائل نو ظهور پس از ایشان بوده است.

وى اشعار فراوانى را از شاعران صدر اسلام زیر عنوان‏«اشعارى که دربارهوصایت على سروده شده‏»  بازگو کرده است.او در توضیح این جمله امام که:«وصیت ووراثت در میان ایشان است‏»مى‏گوید:ما شک نداریم که على علیه السلام وصى پیامبر خدابوده است،گو این که افرادى که از نظر ما کینه‏توزند،این نکته را قبول ندارند.البتهبه عقیده ما مقصود از وصیت نص و خلافت نیست‏بلکه مسائل دیگرى است که -اگر روشنشوند- شاید برتر و مهمتر از موضوع خلافت‏باشند.

هر که من مولاى اویمعلى مولاى اوست
-
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:هر که من مولاى اویم على نیزمولاى اوست.

-
اى بریده!آیا من به مؤمنان از خود ایشان سزاوارترنیستم؟عرض کردم:البته،اى پیامبر خدا. فرمود:هر که من مولاى اویم على هم مولاى اوست.

-
عبد الرحمن بن ابى لیلى:على را دیدم که در رحبه (کوفه) مردم راسوگند مى‏دهد:شما را به خدا سوگند مى‏دهم اگر کسى از شما هست که شنیده باشد پیامبرخدا صلى الله علیه و آله در روز غدیر خم مى‏فرمود:«هر که من مولاى اویم،پس علىمولاى اوست‏»برخیزد و گواهى دهد عبد الرحمن مى‏گوید:دوازده تن از بدریان که گویى هماکنون یکایک آنان را مى‏نگرم،برخاستند و گفتند:گواهى مى‏دهیم که شنیدیم پیامبر خداصلى الله علیه و آله در روز غدیر مى‏فرمود:آیا من به مؤمنان سزاوارتر نیستم...؟عرضکردیم:البته،اى پیامبر خدا.پیامبر فرمود:هر که من مولاى او هستم على نیز مولاىاوست.خدایا دوست‏بدار هر که را دوستدار على باشد و دشمن بدار هر که را با او دشمنىورزد.

على ولى هر مؤمنى است
-
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:علىاز من است و من از او.او ولى هر مؤمنى است.

-
عمران بن حصین:پیامبرخدا صلى الله علیه و آله سپاهى را به فرماندهى على بن ابى طالب گسیل داشت.او در اینسفر کارى کرد...ما هر گاه از سفر برمى‏گشتیم ابتدا خدمت پیامبر خدا صلى الله علیه وآله مى‏رسیدیم،پس،بر آن حضرت سلام کردیم...مردى از آن میان برخاست و عرض کرد:اىپیامبر خدا،على چنین و چنان کرد.

پیامبر از او روى گرداند.مرد دیگرى برخاستو همان گفت که آن اولى گفته بود.تا آن که چهارمى برخاست و سخنان همان نفر اول را بهزبان آورد.پیامبر خدا صلى الله علیه و آله در حالى که چهره‏اش متغیر شده بود رو بهاو کرده فرمود:رها کنید على را،رها کنید على را،رها کنید على را،همانا على از مناست و من از او.او پس از من ولى هر مؤمنى است.

-
وهب بن حمزه:با علىبن ابی طالب از مدینه به مکه سفر کردم.در راه از او اندکى تندى دیدم. گفتم:وقتىبرگشتم و پیامبر خدا صلى الله علیه و آله را دیدم از او بد خواهم گفت.اومى‏گوید:وقتى برگشتم و به دیدار پیامبر خدا صلى الله علیه و آله رفتم از على بدگویىکردم.پیامبر خدا صلى الله علیه و آله به من فرمود:این حرفها را درباره علىمگو.همانا على بعد از من ولى شماست.

-
بریده اسلمى:پیامبر خدا به مادستور داد به على به عنوان امیر مؤمنان سلام کنیم.در آن روز ما هفت نفر بودیم و مناز همه کوچکتر بودم.

على با حق است
-
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:على با حق است و حق با على و بر محور او مى‏گردد.

ابن ابی الحدیدمى‏نویسد:در اخبار صحیحى از قول پیامبر آمده است که فرمود:على با حق است...

-
حق با این است،حق با این است-یعنى على علیه السلام.

-
حق باعلى است هر جا که رو کند.

-
بار خدایا!هر طور که على گردید حق را بااو بگردان.
-
على با حق است و حق با على.آن دو هرگز از هم جدانشوند،تا آن گاه که در روز قیامت‏بر لب حوض نزد من آیند.

على با قرآناست
-
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:على با قرآن و قرآن با على است و هرگز ازهم جدا نشوند تا در کنار حوض (کوثر) نزدم آیند.

-
على با حق و قرآناست و حق و قرآن با على و از هم جدا نشوند تا کنار حوض نزد من آیند.

-
این على با قرآن است و قرآن با على.از هم جدا نمى‏شوند تا در کنار حوض بر من واردشوند.پس آنچه را در این دو بر جاى نهادم از آنها بپرسید.

على حجت‏خداست
-
انس در خدمت پیامبر نشسته بود که على علیه السلام وارد شد،پیامبر صلىالله علیه و آله فرمود: اى انس!من و این حجت‏خدا بر بندگان او هستیم.

على دروازه علم پیامبر است
-
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:من شهر علمهستم و على دروازه آن،پس هر که علم خواهد باید از در بیاید.

-
من شهرعلم هستم و على دروازه آن.پس،هر که علم خواهد باید که از در آن وارد شود.

-
على درگاه دانش من است.

-
من سراى حکمتم و على در آن.

-
على دروازه دانش من است و پس از من رسالت مرا براى امتم تبیین مى‏کند

على داناترین مردم پس از من است
-
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:پس از من على بن ابی طالب داناترین فرد امت من است.

-
على بن ابیطالب خداشناس‏ترین مردمان است و بیش از همه اهل‏«لا اله الا الله‏»را دوست دارد وبزرگشان مى‏دارد.

-
پس از من،على آگاهترین فرد است‏به کار قضاوت وداناترین آنهاست.

-
اى على!تو...وارث دانش منى.

من و علىاز یک درخت هستیم
-
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:من و على از یک درختیم ودیگر مردمان از درختهاى گوناگون. (46(
-
اى على!مردم از درختهاى گونه گونندو من و تو از یک درخت.

-
جابر:پیامبر صلى الله علیه و آله در عرفه بودو على رو به روى آن حضرت قرار داشت.پیامبر فرمود:اى على!نزدیک من آى و پنجه‏ات رادر پنجه من گذار.اى على!من و تو از یک درخت آفریده شده‏ایم.من ریشه آن درختم و توتنه آن و حسن و حسین شاخه‏هایش.هر که به شاخه‏اى از آن بیاویزد خداوند او را بهبهشت در آرد.

تو برادر من هستى
-
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله-به على علیه السلام-:تو در دنیا و آخرت برادر من هستى.

-
من همانمى‏گویم که برادرم موسى گفت:«پروردگارا،سینه‏ام را فراخ گردان و کارم را آسان کن واز خانواده‏ام براى من وزیر و پشتیبانى قرار ده‏»،برادرم على را،«پشتم را به او قوىدار...».

-
امام على علیه السلام-خطاب به پیامبر آن گاه که میاناصحابش پیوند برادرى ساخت-:هر آینه جان از تنم برفت و پشتم شکست آن گاه که دیدم بااصحاب خود چنان کردى و با من نه.اگر این رفتار شما از سر خشم بر من است‏بخشش وبزرگوارى از شماست!پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود: قسم به آن که مرا به حقبرانگیخت تو را آخرین نفر قرار ندادم مگر آن که براى خودم مى‏خواستمت.تو براى منهمچون هارونى براى موسى با این تفاوت که پس از من پیامبرى نیست.تو برادر و وارث منهستى.

على از من و من از اویم
-
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:على از من است و من از اویم.
-
به على علیه السلام-:تو از من هستىو من از توام.

-
على براى من مانند سر من است‏براى پیکرم.

-
همانا گوشت على از گوشت من است و خون او از خون من.

-
بهعلى-:اى على!تو از من هستى و من از تو.تو برادر و یار منى.

از طرف منابلاغ نمى‏کند مگر خودم یا على
-
انس بن مالک:پیامبر صلى الله علیه و آله سورهبرائت را (براى خواندن بر مشرکان) به دست على داد و فرمود: (این سوره را) نمى‏رساندمگر من یا مردى از خاندان من.

-
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:علىاز من است و من از على.از سوى من نمى‏رساند و ادا نمى‏کند مگر خودم یا على.

تو براى من همچون هارونى
-
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله-به على علیهالسلام:تو نسبت‏به من همچون هارونى نسبت‏به موسى جز آن که پس از من پیامبرى نیست

-
به على-:آیا نمى‏پسندى که نزد من همان جایگاهى را داشته باشى کههارون نزد موسى داشت،با این تفاوت که تو پیامبر نیستى؟مرا نشاید که بروم مگر آن کهتو جانشین من باشى.

-
امام على علیه السلام:پیامبر صلى الله علیه وآله فرمود:تو را جا گذاشتم که جانشین من باشى. عرض کردم:اى پیامبر خدا!آیا از توبازمانم؟فرمود:آیا نمى‏پسندى که براى من چنان باشى که هارون براى موسى بود جز اینکه بعد از من پیامبرى نیست

ولایت على
-
پیامبر خدا صلى الله علیهو آله:اگر على را به ولایت و سرپرستى گیرید خواهید دید که رهنما و رهیافته است وشما را به راه راست مى‏برد.

-
اگر على را به خلافت‏برگزینید-که فکرنمى‏کنم چنین کنید-او را رهنما و رهیافته خواهید دید.

-
آن گاه که ازموضوع فرمانروایى یا خلافت نزد آن حضرت سخن به میان آمد-:اگر آن را به على سپاریدخواهید دید که رهنما و رهیافته است و شما را در راه راست مى‏برد.

 

 

www.asrehjadid.ir[ سه شنبه 92/12/6 ] [ 8:40 عصر ] [ alimataji ]

تزکیه نفس

تزکیه نفس 1 - بر نفس خود بخیل باش و زمام آن را در آنچه برایت روانیست رها مگردان که بخل ورزیدن بر نفس داد آن را دادن است در آنچه دوست دارد یا ناخوش مى‏انگارد.(1)

2 - مؤمن ... سینه او هر چه فراختر است و نفس وى هر چه خوارتر.(2)

3 - پس حساب نفس خود را براى خود گیر که دیگران را حسابرسى است.(3)

4 - آن که حساب نفس خود کرد سود برد و آن که از آن غافل گردید زیان دید(4)

5 - بر خواهش نفست غلبه کن حکمت الهى برایت کامل مى‏شود.(5)

6 - با کندن ریشه بدى از سینه‏ات آن را از سینه دیگرى بر کن.(6)

7 - راه راست را از عقل جوى و هواى نفس را مخالفت کن تا پیروز گردى.(7)

8 - آنگه از خود خوشنود بود ناخشنودان او بسیار شود. کلمات قصار - 6

9 - خداى بیامرزد مردى را که با لجام طاعت و تقوى خویش نفس را مهار کند و لجام زند و با زمام خود را بسوى فرمانبردارى خدا بکشاند»(8)

10 - «به نفس خدمت کردن او را از لذت و سرمایه‏هاى (شهوانى) بازداشتن و به کسب علوم و حکمتها وادارش کردن و به عبارت و طاعتها بکوشش داشتن است، و رستگارى نفس در این است‏».(9)

11 - پیکر و تن را خدمت کردن باو دادن است آنچه را که مى‏خواهد از لذات و شهوتها و سرمایه‏ها و هلاک نفس در این کار است‏»(10)

پى‏نوشتها:

1)صفحه 326 - نهج البلاغه شهیدى)

2)کلمات قصار 333 - ص 421)

3)خطبه 223 - 16

4)کلمات قصار 208

5)غرر الحکم ج 1 فصل دوم ح 49

6)غرر الحکم ج 1 فصل دوم ح 70

7)غرر الحکم ج 1 فصل دوم ح 87

8)غرر الحکم ج 1 فصل سى و سوم، ح 15

9)همان - فصل 31 - ح 61

10)همان ح 60

 [ یکشنبه 92/12/4 ] [ 12:21 عصر ] [ alimataji ]

پیامبر وحضرت مهدی

پیامبر اعظم(ص) حضرت مهدی(عج) را اینگونه در روز غدیر و در خطابه(خطبه)غدیر معرفینمودند

أَلا إِنَّ خاتَمَ الْأَئِمَةِ مِنَّا الْقائِمَ الْمَهْدِىَّ. أَلاإِنَّهُ الظّاهِرُ عَلَى‏الدِّینِ. أَلا إِنَّهُ الْمُنْتَقِمُ مِنَ الظّالِمینَ. أَلا إِنَّهُ فاتِحُ الْحُصُونِ وَهادِمُها.

68.
أَلا إِنَّهُ غالِبُ کُلِّقَبیلَةٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ وَهادیها.أَلاإِنَّهُ الْمُدْرِکُ بِکُلِّ ثارٍلاَِوْلِیاءِاللَّهِ. أَلا إِنَّهُ النّاصِرُ لِدینِ اللَّهِ.

69.
أَلاإِنَّهُ الْغَرّافُ مِنْ بَحْرٍ عَمیقٍ. أَلا إِنَّهُ یَسِمُ کُلَّ ذى فَضْلٍبِفَضْلِهِ وَ کُلَّ ذى جَهْلٍ بِجَهْلِهِ. أَلا إِنَّهُ خِیَرَةُاللَّهِ وَمُخْتارُهُ. أَلا إِنَّهُ وارِثُ کُلِّ عِلْمٍ وَالُْمحیطُ بِکُلِّفَهْمٍ.

70.
أَلا إِنَّهُ الُْمخْبِرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالْمُشَیِّدُ لاَِمْرِ آیاتِهِ. أَلا إِنَّهُ الرَّشیدُ السَّدیدُ. أَلا إِنَّهُالْمُفَوَّضُ إِلَیْهِ. أَلا إِنَّهُ قَدْ بَشَّرَ بِهِ مَنْ سَلَفَ مِنَ الْقُرونِبَیْنَ یَدَیْهِ.

71.
أَلا إِنَّهُ الْباقی حُجَّةً وَلاحُجَّةَ بَعْدَهُوَلا حَقَّ إِلاّ مَعَهُ وَلانُورَ إِلاّعِنْدَهُ. أَلا إِنَّهُ لاغالِبَ لَهُوَلامَنْصورَ عَلَیْهِ. أَلاوَإِنَّهُ وَلِىُ‏اللَّهِ فى أَرْضِهِ، وَحَکَمُهُ فىخَلْقِهِ، وَأَمینُهُ فى سِرِّهِ وَ علانِیَتِهِ.67.
آگاه باشید! همانا آخرین امام، قائم مهدى از ماست. هان! او بر تمامى ادیان چیره خواهد بود. هشدار! که اوست انتقام‏گیرنده از ستمکاران. هشدار! که اوست فاتح دژها ومنهدم‏کننده‏ى آنها.

68.
هشدار! که اوست چیره بر تمامى قبایل مشرکان وراهنماى آنان. هشدار! که او خونخواه تمام اولیاى خداست. آگاه باشید! اوست یاور دینخدا.

69.
هشدار! که از دریایى ژرف پیمانه‏هایى افزون گیرد. هشدار! که او بههر ارزشمندى به اندازه‏ى ارزش او، و به هر نادان و بى‏ارزشى به اندازه‏ى نادانى‏اشنیکى کند. هشدار! که او نیکو و برگزیده‏ى خداوند است. هشدار! که او وارث دانش‏ها وحاکم بر ادراک‏هاست.

70.
هان! بدانید که او از سوى پروردگارش سخن مى‏گوید وآیات و نشانه‏هاى او را برپا کند. بدانید همانا اوست بالیده و استوار.بیدار باشید! هموست که [اختیار امور جهانیان و آیین آنان‏] به او واگذار شده است. آگاه باشید! کهتمامى گذشتگان ظهور او را پیشگویى کرده‏اند.

71.
آگاه باشید! که اوست حجّتپایدار و پس از او حجّتى نخواهد بود. درستى و راستى و نور و روشنایى تنها نزد اوست. هان! کسى بر او پیروز نخواهد شد و ستیزنده‏ى او یارى نخواهد گشت. آگاه باشید که اوولىّ خدا در زمین، داور او در میان مردم و امانتدار امور آشکار و نهان است.[ یکشنبه 92/12/4 ] [ 12:20 عصر ] [ alimataji ]

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی 

تولد: سوم ذیحجه سال 362 ه .ق در بیرون خوارزم

فوت : جمعه دوم رجب 442 هجری

فقیه ابوالحسن علی گوید : ((‌ آنگاه که نفس در سینه او به شمارهافتاده بود بر بالین وی حاضر آمدم. در آن حال پرسید : حساب جدات فاسده را که وقتیمرا گفتی - بازگوی که چگونه بود؟ گفتم اکنون چه جای این سوال است؟ گفت ای مرد کدامیک از این دو بهتر؟ این مساله را بدانم و بمیرم یا نادانسته و جاهل در گذرم؟ و منآن مساله بازگفتم - فرا گرفت و از نزد وی بازگشتم و هنوز قسمتی از راه را نپیمودهبودم که شیون از خانه او برخاست.))

زندگینامه

ابوریحان محمدبن احمد بیرونی در ذیحجه سال 362 هجری قمری در بیرونخوارزم زاده شد. سالهای اول زندگی را در خوارزم به تحصیل علوم گذرانید و مدتی درخدمت مامونیان خوارزم بود تا آن که به مسافرت پرداخت. در ابتدای سفر چند سالی را درجرجان ( در جنوب شرقی دریای مازندران) در خدمت شمس المعالی قابوس وشمگیر گذرانید وکتاب آثار الباقیه را در آنجا به نام قابوس به سال 390 هجری تالیف کرد. این کتاب ازگاه شماری و جشنهای ملل مختلف سخن می گوید.

پس از ده سال دوباره به خوارزم بازگشت و در دربار ابوالعباس مامونابن مامون خوارزمشاه که مردی دانشمکند بود وارد شد. اب.العباس داماد سلطان محمودغزنوی به خوارزم لشگر کشید و پس از فتح آن شهر ابوریحان را نیز با خود به غزنین برد (بهار 408 هجری)

ابوریحان از آن پس همراه لشکر کشی های سلطان محمود به هندوستانراه یافت و با بسیاری از دانشمندان و حکیمان هند معاشر شد و زبان سانسکریت آموختحاصل این سفر کتاب تحقیق ماللهند و ترجمه چند کتاب از زبان سانسکریت به زبان عربیاست.

پس از سلطان محمود پسرش سلطان مسعود نیز ابوریحان را از پدرشگرامی داشت به طوری که بارورترین سالهای زندگی این دانشمند بزرگ سالهایی است که دردربار سلطان مسعود بود. ابوریحان در این مدت قانون مسعودی را به نام سلطان مسعودنوشت.

ابوریحان پس از عمری تحقیق و تالیف ماندنی و ارزشمند سرانجام درروز جمعه دوم رجب سال 442 هجری دیده از جهان گشود.

از آثار علمی او

ابوریحان بیرونی دارای تالیفات ئ ترجمه های بسیار معتبری در فیزیکجغرافیای ریاضی ریاضیات نجوم معدن شناسی . . . است. این دانشمند محقق و مصنف ومورخی بسیار دقیق بود و متجاوز از شش قرن زودتر از فرانسیس بیکن انگلیسی روش علمیرا به کار بست و آن را معرفی کرد. ولی با تاسف کمتر آثار او به لاتین ترجمه شده استو از این رو تا این اواخر برای مردم مغرب زمین ناشناخته باقی ماند. بعضی از آثاربیرونی عبارتند از :

· تحقیق ماللهند : موضوع این کتاب مذهب و عادات و رسوم هندوان و نیز گزارشیاز سفر به هند است.

· قانون مسعودی: کتابی است در نجوم اسلامی شامل یازده بخش. در این کتاببخشهایی مربوط به مثلثات کروی و نیز زمین و ابعاد آن و خورشید و ماه و سیارات موجوداست.

· التفهیم لاوایل صناعت التنجیم : این کتاب نیز در نجوم و به فارسی نوشته شدهاست و برای مدت چند قرن متن کتاب درسی برای تعلیم ریاضیات و نجوم بوده است

· الجماهر فی معرفه الجواهر : بیرونی این کتاب را به نام ابوالفتح مودود بنمسعود تالیف کرد و موضوع کتاب معرفی مواد معدنی و مخصوصا جواهرات مختلف است. ابوریحان در این کتاب فلزات را بررسی کرده: و نوشته است . او نظریات و گفته هایدانشمندانی مانند ارسطو اسحاق الکندی را درباره حدود سیصد نوع ماده معدنی ذکر کردهاست .

· صیدنهاین کتاب درباره مواد شیمیایی و خواص و طرز تهیه آن ها نوشته شدهاست.

· آثار الباقیه عن القرون الخالیه : ( اثرهای مانده از قرن های گذشته ) ابوریحان در این کتاب مبدا تاریخ ها و گاه شماری اقوام مختلف را مورد بحث و بررسیقرار داده است. از جمله این اقوام - ایرانیها - یونانیها - یهودیها - مسیحیهاعربهای زمان جاهلیت و عربهای مسلمان نام برده و درباره اعیاد هر یک به تفصیل سخنگفته است. این کتاب را می توان نوعی تاریخ ادیان دانست.

شادروان علی اکبر دهخدا درباره ابوریحان بیرونی و آثار او می گوید :

(((در هزار سال پیش برد و تسطیح از تسطیحات چهار گانه کره متفطنگشتن - نوع چاه آرتزین کشف کردن - به استخراج ( جیب درجه واحد {سینوس یک درجه }) توفیق یافتن- بالاتر از همه بنای علوم طبیعی بر ریاضی نهادن و قرنها پیش از بیکنبرای حل معضلات علمی و فنی متوسل به استقرا شدن و صدها سال مقدم بر کپرنیک و گالیلهدر مسمع م مرآی پادشاهی چون محمود در عقیده متحرک بودن زمین اصرار ورزیدن - برایمعرفت اجمالی در این داهی کبیر کافی است)))

 

منبع : www.physicsir.com[ دوشنبه 92/11/28 ] [ 10:49 عصر ] [ alimataji ]

مزدک

موضوع تحقیق:مزدک 

شماره تحقیق: 952

تلفن تماس:     09119908010-09118900782

دانلود

دانلود[ پنج شنبه 92/11/17 ] [ 12:1 صبح ] [ alimataji ]

مقاومت

موضوع تحقیق:مقاومت 

شماره تحقیق: 951

تلفن تماس:     09119908010-09118900782

دانلود

دانلود[ چهارشنبه 92/11/16 ] [ 11:43 عصر ] [ alimataji ]

خاتم کاری

موضوع تحقیق:خاتم کاری 

شماره تحقیق: 950

تلفن تماس:     09119908010-09118900782

دانلود

دانلود[ چهارشنبه 92/11/16 ] [ 11:36 عصر ] [ alimataji ]

منبت کاری

موضوع تحقیق:منبت کاری 

شماره تحقیق: 949

تلفن تماس:     09119908010-09118900782

دانلود

دانلود[ چهارشنبه 92/11/16 ] [ 11:29 عصر ] [ alimataji ]

آنتی بیوتیک

موضوع تحقیق:آنتی بیوتیک  

شماره تحقیق: 948

تلفن تماس:     09119908010-09118900782

دانلود

دانلود[ چهارشنبه 92/11/16 ] [ 11:23 عصر ] [ alimataji ]

بدن انسان

موضوع تحقیق:بدن انسان 

شماره تحقیق: 947

تلفن تماس:     09119908010-09118900782

دانلود

دانلود[ چهارشنبه 92/11/16 ] [ 11:11 عصر ] [ alimataji ]

لینک های ویژه

دیگر امکانات


بازدید امروز: 24
بازدید دیروز: 79
کل بازدیدها: 700631