سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقام ابوالفضل

زفضل وکرم او هفت آسمان خجلت کشید                                  از بس که ذکر او آشنای هفت دولت بود

آن سپه د ار بی ادعا هرگز نبرد دست بر شمشیر                        جزء زان دم که امر  مولی بود

زنور وجودش  حسین دلگرم بود                                                حسینی که هفت آسمان مقام بود

گر ذره ای زوجودش را درک توانی کرد                                        فهمی که همه وجودش نور یزدان بود

گراو را هزارجان یزدان می بخشید                                           بی شک هزار جانش نثار یار بود

درعجب نیستم زکرم الهی                                                     که ماه هاشم آشنای همه دوران بود

 

شهریارا سخن کم کن وکم گوی                                             که تو را همان یک نگاه بس بود[ چهارشنبه 93/1/6 ] [ 12:27 صبح ] [ alimataji ]

شعر غفلت

می گذرد می گذرد عمرگرانسنگ

دمی نمانده دمی نمانده شوم خاطره ای بر سنگ

پس چرا پس چرا پس چرا دل آزردن

پس چرا پس چرا پس چرا بی عشق سرودن

آن دمی شوم بیدارامانم ندهد کژدار

آن دمی شوم  بیدار خجل مانده زکردار

ای  دنیای بی مروت، درکف ما نبودی

جزء اه وفغانی،  سهم ما نبودی

هزار غفلت نمودم یارا،حساب کارم نبود

کاش که این کوک ناسازگار یارا،همدمم  نبود

شمع بی نور را سودی نیست  دلا

جان درگوررا زوری نیست  یارا

منتی برخویش نه ،ساز نوبساز

 

مهلتی برخویش نه باز ز نو بساز[ جمعه 92/12/16 ] [ 7:2 صبح ] [ alimataji ]

شعردوازده نور

میخوام بگم بازم میگم از اون عزیزا بگم                  از اونایی که نوردنیاند بگم

بگم از اون عزیزی که سرش کردن برنیزه ها             سری که بوسیده بود لبش رسول الله

از اون عزیزی بگم که حرف  وحدیثش  زیاده              عاقبتش هم یک کاسه زهر همدم آخرشه

ازنورخدا بگم که رازدارش چاه بود                          وجودقشنگش امید یتیم ها بود

عاقبت اون و کشتنش نامردهای روزگار                 اونم کجا خونه امن خداابن ملجم بدکردار

درعجبم نمی دونم چی بگم خدا                          که اول وآخر، یکی باشه خونه خدا

از اونی میگم که آشنای خدا بود                         همه جا همه وقتش پرذکر خدا  بود

مریض دشت بلا ودوست خوب خدا                      قلب قشنگش پراز ذکر خدایا خدا

از اونی بگم که علم  شرمنده اش شد                    یاز اونی که صادق ال محمدشد

از اونی میخوام بگم که نورهفتم بود                     انگاری خشم  در نگاهش بیگانه ای بود

از اونی بگم که غریبی آشناست                               نورجان ودیده مردم خوب ماست

زکرم این عزیز آهو هم دلشاد شد                           زوجود با برکتش ایرانم آباد شد

زدو عزیز بگم من که غریبند همه زمان                  هم تو گذشته  وهم  تواین زمان

زعزیزی بگم یازدهمین نورخداست                       بعداز اون نوبت اخرین نور خداست

یه عالم چشم انتظارند نمی دونم راست ودروغ            می گند که دوستش داریم از صدق یا که دروغ

خدا کنه زود بیاد جهان وپرنورکنه                                   پراز سرسبزی وسنبل وعین بهشتش کنه

با بودن این عزیزچشمامون گریان شدند                           برابری برادری عقده انسانهاشدند

خدایا عمری بده ببینمش یک لحظه                                  بعدش نمونم تواین دنیا یک لحظه

این دنیا ارزشی نداره جزء که خوب باشیمم                      پس چرا جنگ وجدال سوهان دل باشیم[ سه شنبه 92/11/29 ] [ 11:53 عصر ] [ alimataji ]

مصیبت حسین

ای دیده بهر مظلومیت حسین زار بزن

ای زبان بهر در د حسین جار بزن

گریان شدن برحسین عارنیست

ذکر مصیبت او درتاب نیست

چون نام حسین جبرئیل سرداد

ادم را به دین سان خبرداد

این نام سید مصائب بود

این نام تن بی سر حسین بود

زین دم کشید آهی

زآهش هفت عالم سوخت آنی

این کشته تشنه حسین است

این یار خدا،بی یاور،حسین است

این آشنای غریب حسین است

این سربرنیزه حسین است

 چون  حرف به این کلام افتاد

آدم زگدازش برافتاد

یارب این چه مصیبتی عظیم است

ورد زبان همه کریم است

نوح ترسان شد به کربلا

ابراهیم حیران شد به کربلا

نوح ازجان دل ندایی سرداد

بهر کمک یزدان  نوایی سرداد

آمد نوایی الهی

نوحا ندانی کجایی

اینجا خانه ام المصائب است

این کشته گه حسین است

خواهی که رسی زین مصیبت

لعنت کن برعامل این مصیبت

روایت این منزل عجیب است

هرطرفش یاد حسین است

زدردحسین،موسی وابراهیم دلخون شدند

خون زدیده شان چون رودشدند

سلیمان نبی عنان زدست داد

چون پیک خداوندی این خبرداد

چشم زکریا چون خون شد

زیاد حسین اشکش چون رود شد

درد حسین زفراموشی ماست

زخاموشی وکج روی ماست

این تن رعنا سربه خودندید

آن گوهر ناب آب برخودندید

تاکه مایابیم سعادت دوعام

شویم رستگار به عالم

یا ربا لعنت کن به هرزمان

برآن دیو پلید که ندادامان

قاتل حسین را نتوان انسان شمرد

درمرتبه ددان هم نتوان شمرد

ذکر مصیبت حسین نبی را جانسوز نمود

هفت عالم به یک دم پرسوز نمود

شهریارا خاموش شو هیچ مگو

 

بادرد حسین زدردی مگو[ چهارشنبه 92/11/23 ] [ 8:41 صبح ] [ alimataji ]

ای حسین

ای حسین که آشنای هفت آسمانی

برس به داد ما تو میتوانی

ما گمشده خویشیم وندانیم راه

بی عشق حسین خواهیم شددرچاه

نورحسین نورالهی است به عالم

شورحسین شورخدایی است به عالم

یادحسین بهترین یادهاست

کربلای حسین کعبه عشق هاست

بی حسین کی توان محمد راشناخت

 بی حسین کی توان دین را شناخت

 راه خدا راه حسین است وبس

کربلا،حی دین است وبس

مصطفی خشنود شود زسیمای حسین

فاطمه جانسوز شود زیادحسین

جانسوزی فاطمه زکوتاهی ماست

زان دوره ودوران ماست

عشق حسین ان زمان معنا گرفت

که درفعل وجان،سکنا گرفت

شهریارآن دم گوید حسینی شدم

که درفعل وجان سایه ای چون او شدم[ یکشنبه 92/9/10 ] [ 1:18 عصر ] [ alimataji ]

عشق حسین

 

در عجبم زین عزای عالم گیر                                 که در عزایش هیچ غریبی نیست

هر کو که روی سفره حسین است باز                     جزء او لایق این مهر کیست

دودست ودیده داشتن ، ابوالفضل را چه سود        که بعدکربلا حسینی نیست

عمری درهفت بادیه سرکردم،دیدم                       دردرگه دوست آشنایی چون حسین نیست

وصف حسین  نتوان با هیچ قلم نوشت                  صدشکر که جزء حسین، راهی، به آسمان نیست

ملکوتیان همه ندای یا حسین دهند                     با ب الحوائج ما جزء حسین نیست

گرخواهی که رازی زین مکتب دانی                     استادی به از حسین تورانیست

حال حسین راهمین بس است                             گفتا:که جزء رضای دوست آرزویی نیست

گر عمر هزار نوح بگذرد در گیتی                         یادحسین را زوالی نیست

خواهی که فهمی کل دین را                                جزء عشق محمدوعلی وحسین نیست

شهریاراگردولت آن جهان خواهی                          عشق حسین طلب کن که باقی هیچ نیست

شاعر شهریار

 

 

 

 [ چهارشنبه 92/8/22 ] [ 11:48 عصر ] [ alimataji ]

شعر حسین

 

در عجبم زین عزای عالم گیر                                 که در عزایش هیچ غریبی نیست

هر کو که روی سفره حسین است باز                     جزء او لایق این مهر کیست

دودست ودیده داشتن ، ابوالفضل را چه سود        که بعدکربلا حسینی نیست

عمری درهفت بادیه سرکردم،دیدم                       دردرگه دوست آشنایی چون حسین نیست

وصف حسین  نتوان با هیچ قلم نوشت                  صدشکر که جزء حسین، راهی، به آسمان نیست

ملکوتیان همه ندای یا حسین دهند                     با ب الحوائج ما جزء حسین نیست

گرخواهی که رازی زین مکتب دانی                     استادی به از حسین تورانیست

حال حسین راهمین بس است                             گفتا:که جزء رضای دوست آرزویی نیست

گر عمر هزار نوح بگذرد در گیتی                         یادحسین را زوالی نیست

خواهی که فهمی کل دین را                                جزء عشق محمدوعلی وحسین نیست

شهریاراگردولت آن جهان خواهی                          عشق حسین طلب کن که باقی هیچ نیست

شاعر شهریار

 

 

 [ چهارشنبه 92/8/22 ] [ 11:40 عصر ] [ alimataji ]

احادیث

 

دراین بخش احادیث زیادی را میتوانید ببینید

دیدن احادیث

 [ جمعه 92/8/17 ] [ 1:22 عصر ] [ alimataji ]

دانلود نوحه های محرم92

 

کاربران عزیز می توانند برای دانلود مداحی ها ونوحه ها از لینک های زیر استفاده نمایند.

دانلود مداحی ومرثیه های محرم 92(شب اول)

 

دانلود مداحی ومرثیه های  محرم 92(شب دوم) 

 

دانلود مداحی ها ومرثیه های  محرم92(شب سوم)

 [ جمعه 92/8/17 ] [ 11:47 صبح ] [ alimataji ]

سکوت

 

سکوت  محرم راز دل من                       سکوت حکایت ناگفته های  من

سکوت رضای نارضای من                      سکوت  قفس همراه من

سکوت  دوای دردهای من                     سکوت فریاد سرکوب من

سکوت حاصل بی حاصل من                    سکوت فریاد روزگارمن 

شعراز:شهریار

 [ چهارشنبه 92/8/15 ] [ 11:38 عصر ] [ alimataji ]

لینک های ویژه

دیگر امکانات


بازدید امروز: 41
بازدید دیروز: 79
کل بازدیدها: 700648